Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

ORGANİK TARIM BÜLTENİ

OCAK 2023

 

Sayın Üreticimiz,

Ocak ayında bahçelerinizde;

Kireç uygulaması yapılmış bahçelerde kışlık gübre uygulamaları için en az 45 gün geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kireç bitkinin gübre alınımını engelleyecektir.

Eğimli arazilerde gübre ve kireç uygulamalarını eğim yönüne doğru gerçekleştirmelisiniz.

 

ORGANIK TARIM DESTEĞI KAYITLARI YILBAŞINDAN SONRA BAŞLIYOR

2023 yılında devlet tarafından verilen desteklerden yararlanmak ve sertifikasyon sürecine dahil olmak için 2023 yılı ÇKS belgenizi E-devlet aracılığıyla ve bulunduğunuz il veya ilçe tarım müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Organik desteklerden faydalanabilmek için DİTAP kayıtlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz.

Yapılan uygulamalar üretici kayıt defterlerine yazılmalı ve defterler üretici dosyalarına yerleştirilmelidir.

 

HASTALIK VE ZARARLI KONTROLLERI YAPILMALI

 

Bahçelerimizde kozalak akarlarının oluşturduğu akarlar toplanarak yığınlar halinde bırakarak mekanik mücadele yapılabilir. 

Dalkıran zararlısının yayılmasını önlemek amacıyla zararlı ile bulaşık ve kurumuş dallar kesilip arazi dışına taşınarak imha edilmelidir.

Bahçelerdeki hastalık ve zararlılarla mücadele adına, özellikle külleme ile mücadele için bahçelerdeki dökülen yaprakları toplayarak bahçeden uzaklaştırmanızı tavsiye ederiz. Başta külleme olmak üzere, fungal hastalıkları önlemek adına organik tarıma uygun organik sertifikaya sahip fungusit uygulaması yapabilirsiniz.


TARIM KANUNU DEĞİŞİYOR, ÇİFTÇİ BAKANLIKTAN İZİN ALMADAN ÜRETİM YAPAMAYACAK


Bakanlığın belirlediği ürün ve ürün gruplarında izin almadan ekim yapanlara tarımsal desteklemelerden 5 yıl men cezası ve ayrıca idari para cezası verilecek.

18/4/2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 7. Maddesinde yapılacak değişiklikle çiftçiler üretim yapmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin almaları şartı getiriliyor. Yapılması öngörülen değişiklik özetle şöyle: “Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce Bakanlıktan izin alınır. Bakanlık, arz ve talep miktarı ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirler.

İZİN ALMAYANLARA DESTEKLERDEN MEN VE PARA CEZASI

Bakanlığın belirlediği ürün ve ürün gruplarında izin almadan ekim yapanlara tarımsal desteklemelerden 5 yıl men cezası ve ayrıca idari para cezası verilecek. Hazırlanan kanun taslağına göre, Tarım Bakanlığı’ndan izin almadan üretim yapanlar ilk kez tespit edildiğinde yasaya uygun faaliyet göstermeleri için Bakanlık tarafından yazılı olarak uyarılacak. Bakanlık tarafından yazılı olarak uyarılan ancak uyarı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bu maddeye uygun faaliyette bulunmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Yazılı uyarı ve desteklerden men cezasına rağmen bir sonraki takvim yılında da faaliyette bulunduğu tespit edilenlere, ürün grubuna göre bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılasının yüzde birinden beşine kadar idari para cezası verilecek. Çok yıllık üretim faaliyetlerinde yazılı uyarı ve destekten yararlandırmama işlemlerinin tesis edilmesine rağmen bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak üretime devam edenlere, aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen her yıl için bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılasının yüzde birinden beşine kadar idari para cezası verilecek.”

 

BAKANLIKTAN İZİN ALMANIN GEREKÇESİ

Kanun taslağına göre çiftçilerin üretim yapmadan önce bakanlıktan izin almalarının gerekçesi şöyle ifade ediliyor: “Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Diğer taraftan artan nüfus ve kentleşme ile gıdaya olan talep artışı, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlayacak planlamaları zorunlu hale getirmektedir. Tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda ülkemizde tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere üretim öncesinde Bakanlıktan izin alınmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak bu düzenlemeler ile arz ve talep durumuna göre üretim gerçekleştirilerek, kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullanılmasına imkân sağlanacaktır.”

SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENİYOR

Tarım Kanunu’nda yapılması öngörülen köklü değişikliklerden birisi de sözleşmeli üretim. Kanunun 13.maddesi değiştirilerek sözleşmeli üretimle ilgili öngörülen düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

“Sözleşmeli üretim aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Sözleşmede yer alan tarafların haklarının korunması ve sorumluluklarının belirlenmesi için sözleşmenin taraflarında aranacak vasıflar, sözleşmeye konu ürünün teslim ve tesellüm koşulları, fiyat ve miktardaki değişim oranları, ayni ve nakdi avansın sınırları ile kapsamı ve benzer hususların da içerisinde olduğu sözleşme genel şartları tarımsal faaliyet alanlarına göre Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

b) Sözleşmeli üretimde irade serbestisi esastır. Ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun olarak ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından belirlenen ürün veya ürün grupları bu madde kapsamında sözleşmeli olarak üretilir.

c) Bakanlık, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturur ve sözleşmeler bu kayıt sistemleri kullanılmak suretiyle de düzenlenebilir.

ç) Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunludur.

 

YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER NE GETİRİYOR?

Bakanlıkça belirlenen ürün ve ürün gruplarının üretimi için çiftçiler bakanlıktan izin almak zorunda, izin almayanlara ağır cezalar geliyor

2- Bakanlık tarafından belirlenen ürünler sözleşmeli olarak üretilmesi zorunlu hale geliyor

3– Desteklemeler Çiftçi Kayıt Sistemi yerine Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri ile verilecek.

4– Lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine bağlı olacak, üretim kotasını Cumhurbaşkanı belirleyecek.

5– Üst üste 2 yıl ekilmeyen tarım arazileri Bakanlıkça kiraya verilerek üretim yapılması sağlanacak.

 

AZOF A.Ş. ARALIK AYI FAALIYETLERI

           

Alaplı’da köy ziyaretleri gerçekleştirilerek üreticilerimize eğitimler verildi.

 Fair For Life (Adil Ticaret) projesi kapsamında kontrolör tarafından üretici ve işletme denetimleri gerçekleşti.

 E-devlet üzerinden yapılan arazi işlemlerini tüm üreticilere hizmet bedeli almaksızın gerçekleştiriyoruz.

RA projesi kapsamında üreticiler ile görüşülerek sürdürülebilirlik ve arazi çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Organik tarım projesi kapsamında yeni kayıt olan üreticilerimizin kontrolörler tarafından denetimleri gerçekleştirildi.